Меню

“GUGUŞÇUK” JURNALININ 10-cu Nomeri ÇIKTI!

“GUGUŞÇUK” JURNALININ 10-cu Nomeri ÇIKTI!

“GUGUŞÇUK” JURNALININ 10-cu Nomeri ÇIKTI!

Автор / Новости / Понедельник, 18 сентября 2023 15:08

“Guguşçuk” uşak jurnalının 10-cu nomeri tiparlandı. Şindiyadak Gagauz Erindä bolä bir jurnal hiç yoktu. Onun için bu jurnala deyni, kuvet koyan insannar için, sizä annatmaa isteeriz.

Gözäl renkli, çok resimni jurnalın hazırlamasını türkolog, fililogiya doktoru Güllü Karanfil kendi üstünä aldı.

Onun baş neeti – ana dilimizi ilerletmää, aylelerdä, uşakların arasında onun kullanılmasını genişletmää.

 

“Bu jurnal sıfır - oniki yaşlar arası uşaklara deyni hazırlanılȇr. Pek renkli, resimni, iilendirici, düşündürücü, üüretici bir jurnal”, - söler Güllü Karanfil.

 

Onun bakışına görä bu renkli resinmär uşaa sevindirerlär hem gagauz dilini üürenmää, ana dilindä okumaa hem türlü-türlü sınışları yapmaa havezlendirerlär. Butakım üüretmäk hem üürenmäk proţesi taa şen, taa başarılı olȇr. Bu fikirlärlän dä kuruldu “Guguşçuk” jurnalı. Bu prinţiplerä görä dä iş ilerleer.

İlk nomer 2020-ci yılın sonunda çıktı. Ozaman Güllü Karanfilä para soruşlarının çözmesindä sponsor yardımcı oldu. Sora ona Türkiye devleti yardım etmää başladı.

 

“2020-ci yılın sonunda bitti “Masal Küpü” proektimiz. Onu biz Yurt Dışı Türklär hem Senselä Topluluklar Başkannıınnan gerçekleştirdiydik. Proyekt bitti, ama baalantılarımız bitmedi. Bän onnara “Guguşçuk” jurnalımızın ilk nomerini gösterdim. Kısa bir video çektim da proektimizin kuratoruna yolladım. O pek beendi. Söledi, ani bu türlü bir jurnala dayak olmaa isterlär”, - annadȇr Güllü Karanfil.

 

Yardımcı olȇr Gagauz Erinin kuvetleri dä. ‘Gagauz dilini kurtarmak fondu’ndan para veriler. Butakım, 2021-cidän beeri, yılda 4 jurnal tiparlanȇr. Bu yıl tirajı – 1000 ȇkzemplär kurȇr. Ama şindiyä kadar tiraj 3000 ȇkzemplärdı. Güllü Karanfil haberledi, ani obyektiv sebeplerä görä “büünkü gün türk dostlarımızın tarafından bu uurda yardım yok”. Bu üzerä dä tiparlanan jurnalların sayısı iisildi. “Guguşçuk” jurnalı faydalı uşklara hem ana-boblara deyni. Hep ölä onu derslerdä üüredicilär aktiv kullanȇrlar.

 

“Annadıım kadar, “Guguşçuk” şkolalarda beenilän, uşak başçalarında beklenän hem kullanılan bir dergidir. Bendän üüredicilär isterlär onu. Beklerlär onu. Neçin ki bu jurnal sadecä uşaklara diil, ama üüredicilerä dä meraklı. Onun sayfalarında onnar uşakları üüretmäk için material bulȇrlar”, - açıklȇȇr jurnalın kurucusu.

 

Jurnalın sayfalarında türlü temalara görä kısa annatmalar, kolay üürenilän şiirlär, uşakları meraklandıran soruşlara cuvaplar, skanvordlar, bilmeycelär, türkü lafları muzika notalarınnan, logika labirintleri, boyamalar hem ta çok-çok, gagauz dilini kolay hem başarılı üürenmää yardımcı olan materiallar var.

 

“Hepsi materiallar eni. Butakım gagauz dilindä üüretmäk materialları enilener, Gagauz uşak litraturası gelişer”, - urgulêêr Güllü Karanfil.

 

Bundan kaarä “Guguşçuk” jurnalının 10-cu nomerindä tıparlandı “Lafet gagauzça” akţiyasının sonuçları. Bu yıl akţiyaya katılan, aylelerindä gagauzça lafedän uşakların patretlerini koymaa karar verildi. Onnar türlü küülerdän hem kasabalardan 4-10 yaşında uşacıklar. Ko hepsi onnarı görsün hem gagauzça lafetmää bundan havezlensin.

Uşak jurnalının sayfalarında kendi materiallarını tiparlȇrlar: Güllü Karanfil, Valentina Bujilova (Hacioglo), Olga İvoglo-Kılçık, Elena Karamit, Galina Danacı, Aleksandra Kristova h.b. “Guguşçuk” jurnalının 11 nomeri may hazır.

Tezlää o da tiparlanacȇk da okullara hem uşak başçalarına daadılacȇk.

Please publish modules in offcanvas position.