Меню

Администратор

        Bilingval üüretim sistemasını kaavileştirmäk için Gagauz Erin uşak başçalarında «Uşakların masal dünnesi. Copiii și lumea teatrului» konkursu geçiriler. Onun sınırlarında bu kurumnarda teatru mini-spektaklileri gagauz hem rumın dillerindä koyulȇr hem gösteriler.

        Bu işin gerçekleştirilmesindä pay alȇrlar uşak başçaların izmetçileri, uşaklar hem analar-bobalar. Spektakli için pyesa seçiler, kostümnär hazırlanıȇr.

        Uşaklar – pyesaların küçük kahramannarı, rollerini oynayarak, gagauz hem rumın dillerindä kendi becermeklerini göstererlär.

        Regional konkursu ilerleer. Aprel ayın 10 iki uşak başçasında spektaklilär gösterildi.

        Congaz küüyünün 5-ci uşak başçasında terbiedicilӓr barabar analarlan-bobalarlan hem uşaklarlan gagauz dilindӓ “Dӓdunun kızı hem babunun kızı” masalına görä spektaliyi gösterdilӓr. Atributlar hem dekoraţiyalar bıkadaradak gözäl olsunnar deyni uşakların anaları-bobaları çalıştılar, kurumun izmetçilerinä yardımcı oldular. Uşaklar büük havezlӓn spektakliyi siirettilӓr hem onda pay aldılar. Onnara deyni bu pek faydalıydı, çünkü kendi becermeklerini zenginneştirdilär.

Beşgöz küüyünün ”Güneşçik” uşak başçasında  “Kücük inat sıçancık” masalına görä spektakliyi kurdular hem dä gösterdilär. Spektakliyi kurmaa deyni S.Marşak yaratmasını kullandılar. Sonuçta gagauz dilinä uygun hem dä uşaklara deyni fydalı bir masal oldu. Bu iş gerçekleşsin deyni birlikär hem dä büük havezlän terbiedicilär, analar-bobalar hem dä uşacıklar işledilär. Herbiri kuvedinä görä bişeylär yaptı. 

Belli oldu, ani Ana sözü hem Ana sevdası - en paalı ne var bu dünnedä. Hem masalın baş fikiri uşaklara deyni bir ders gibi oldu. Onnar annadılar, ani pek önemni kendini ii götürmää, ana-bobayı seslemää.

Aktörlar gösterdilär üüsek uurda artistik becermeklerini. Masalın büülü içindekiliindä, aktörların hem personajların arasında sıkı baalantılar oldular. Rollär becerikli hem yakışıklı paylaşıldı, masus kişiya görä. Masalın dramatizaţiyası koyuldu gagauz hem romın dillerindä. Sözleşmäk situaţiaları hem modelleri pek becerikli, dooru kullanıldılar.

Bütün kolektivin yardımınnan, kuruldu gözäl dekoraţiyalar, kostümnär, kullanıldılar türlü yugun lääzımnı melodiyalar. Yaradıldı eni türkü: “Ana sevdası”.   

Masal, gerçektän pek meraklıydı, spektakli üüsek uurda geçti.

Kırlannar küüyünün “Güneşçik” uşak başçasında “Foişorul” masalını devlet dilindä gösterdilär. Küçük aktörlar sıradan siiredicileri hem dä komissiyanın azalarını mayıl eetilär. Onnar büük havezlän aktörculuk uurunda kendi becermeklerini gösterdilär. Bundan kaarä belli oldu, angı uurda uşaklar devlet dilini bilerlär.

Uşakların becermeklerini hem onnarı üüredän terbiedicilerin ustacılıını maasuz komissiya türlü kriteriyalara görä notalȇr:

 • Uşaklarda gagauz hem rumın dillerindä söz kompetenţiyaların var olmasını;
 • Artistizma, horeografiya becermeklerini;
 • Kostümnerin, dekoraţiyaların, video hem audio materialların kullanmasını;
 • Seçili pyesanın temasını hem uşaklara deyni faydalı olmasını;
 • Repertuarın uşaklarının yaşına görä uymasını.

Sonuçta en ii uşak başçaları ödülleneceklär.

Gagauz Erin üüretim bakannıı şükür eder herbirini, kim «UŞAKLARIN MASAL DÜNNESİ. COPİİİ Șİ LUMEA TEATRULUİ» konkursuna katılȇr.

Одним из самых важных аспектов заботы о детях является их питание. Главное управление образования регулярно осуществляет контроль качества питания в дошкольных учреждениях. Специалисты ведомства тщательно проводят мониторинг, оценивая не только качество меню, но и эффективность затрат на организацию питания.

Данные мониторинга позволяют увидеть реальную картину организации питания в дошкольных учреждениях Гагаузии, выявить возможные недостатки и предложить конструктивные решения для их устранения.

 

Сколько же денег должно уходить в день на организацию питания одного ребенка в день? Согласно утвержденным нормативам – от 30,60  леев до 41,25  леев. Все зависит от режима работы дошкольного учреждения.

Анализ фактического исполнения финансового норматива на питание детей в возрасте до 3 лет в разрезе 36 учреждений раннего образования с режимом работы 9,5 – 10 часов  показал, что в 2023 году лишь в трех учреждениях раннего образования Гагаузии на 100% был соблюден финансовый норматив:

- детский сад №1 с.Кирсово;

- детский сад №2 с.Кирсово;

- детский сад №5 мун.Комрат.

В 33 детских садах отмечено отклонение от финансового норматива в сторону увеличения, либо уменьшения.

Значительно завышен норматив в следующих дошкольных образовательных учреждениях:

- детский сад № 3 с. Баурчи;

- детский сад № 1 с.Баурчи;

- детский сад № 2 с.Баурчи.

Значительно недовыполнен норматив в детскому саду №2 с.Казаклия.

Питание детей в возрасте от 3- 7 лет в день на одного ребенка в разрезе 53 учреждений с режимом работы 9,5 – 10 часов  соответствует финансовой норме в 2 учреждениях раннего образования:

- гимназия-детский сад им.С.Демиреля мун.Комрат;

- детский сад с.Чишмикиой.

А в 51 - отмечено отклонение от норматива. Значительно завышен норматив в следующих учреждениях раннего образования: №1 с.Баурчи, № 3 с.Баурчи, № 2 с.Баурчи.  Значительно недовыполнен финансовый норматив в детском суду с. Бешалма.

В Гагаузии в с. Копчак 4 учреждения раннего образования с режимом работы 12 часов. В каждом выявлено отклонение от норматива в сторону уменьшения.

В вопросе организации питания важно все и количество, и качество пищи. Кроме финансовых нормативов принят и натуральный норматив. Это стандартное количество продуктов, которое используется для приготовления одной порции питательного блюда для вашего ребенка. И важно, чтобы каждое дошкольное образовательное учреждение следовало стандартом. Главное, чтобы не было отклонений от стандартов в сторону уменьшения. Натуральный компонент может быть завышен только при соблюдении денежного норматива.

Мониторинг, проведенный специалистами Главного управления образования Гагаузии, показал, что натуральный норматив в 2023 году дошкольными учреждениями автономии был выполнен в среднем на 95,14%.

В разрезе основных продуктов:

 • Крупы и макаронные изделия – 132 %;
 • Рыба – 91%;
 • Мясо – 100%;
 • Свежие фрукты –90%;
 • Хлеб- 109%;
 • Хлебобулочные изделия – 76%;
 • Молоко – 90 % ;
 • Свежие овощи – 98% ;
 • Яйцо – 75%;
 • Масло – 112 %;
 • Творог, сыр – 95%;
 • Соки - 99%;
 • Сухофрукты -44 %.

ЗДЕСЬ можно ознакомиться с показателями соблюдения физиологических норм потребления на одного ребенка в день в каждом дошкольном образовательном учреждении Гагаузии.

Отметим, что с 2020 года из бюджета Гагаузии в 100% объеме компенсируются фактические расходы родительской платы за питание детей в учреждениях дошкольного образования и учреждениях общего образования с комбинированными программами обучения.

Эта норма прописана в Законе Гагаузии «О компенсации родительской платы за питание детей в учреждениях дошкольного образования, учреждениях общего образования с комбинированными программами обучения».

В 2023 году из центрального бюджета Гагаузии на компенсацию родительской платы было выделено 12 095,0 тыс. леев. Фактическая компенсация родительской платы составила - 10 986,4  тыс. леев.

В 2023 году 100 % горячим питанием были охвачены 6 756 детей:

- дети до 3 лет – 827;

- дети от 3 до 7 лет – 5 929.

Многоязычное образование - это современный подход к обучению, который активно внедряется в системе общего образования Гагаузии.  

5 апреля 2024 года состоялось заседание Координационного совета при Главном управлении образования Гагаузии в области многоязычного образования, в ходе которого был обсужден проект Концепции многоязычного образования, предлагаемый Министерством образования для обсуждения. Также заслушана информация о реализации Целевой программы в контексте многоязычного образования в учебных заведениях Гагаузии за 2022-2023 учебный год. Был приведен и анализ реализации многоязычного образования в детских садах Гагаузии за 2022-2023 учебный год.  

Представлена была членам Координационного совета и детальная информация  об исполнении Закона Гагаузии «О расширении сферы применения гагаузского языка» в системе образования.

Наталия КРИСТЕВА, начальник Главного управления образования Гагаузии представила Проект Концепции многоязычного образования. Глава ведомства подчеркнула, что многоязычное образование в Республике Молдова основано как на общем праве на образование, так и на конкретных правах национальных меньшинств, защищенных международными договорами по правам человека, которые Молдова подписала и ратифицировала.

Главное управление образования Гагаузии поддерживает развитие многоязычного образования в Республике Молдова и проект Концепции многоязычного образования, представленный на правительственной платформе Particip.gov.md для публичного обсуждения, и предложило внести в проект некоторые дополнения. Предложенные изменения были утверждены решением Координационного совета.

Иванна ТЕРЗИ, начальник отдела развития языков Главного управления образования Гагаузии, представила комплексную информацию о реализации Целевой программы в контексте многоязычного образования в учебных заведениях автономии за 2022-2023 учебный год. Она отметила, что важную роль в процессе внедрения многоязычного образования играет выбор устойчивых моделей, отвечающих потребностям учащихся и отражающих потенциал системы образования.

С учетом особенностей системы образования в Гагаузии, модели многоязычного образования в общеобразовательных учреждениях могут строиться на базе двух, трех или четырех языков в зависимости от основного языка обучения (русского или румынского): русского, государственного, родного, иностранного (английского и других языков).

В учреждениях раннего образования Гагаузии с 2015 года поэтапно внедряется билингвальное изучение румынского и гагаузского языков, с результатами данной деятельности членов Координационного совета ознакомила Лидия Осташ. Представленные результаты мониторинга уровня освоения воспитанниками детских садов гагаузского и румынского языков, свидетельствуют о повышении качества преподавания обоих языков. Также данные указывают на вовлеченность родителей в процесс общения с детьми на гагаузском языке. Отмечено и качество выполнения планов деятельности по билинвальному изучению языков коллективами учреждений раннего образования.

Результаты анкетирования, проведенного среди родителей воспитанников учреждений раннего образования, и учащихся учебных заведений Гагаузии позволили увидеть картину языкового репертуара, используемого в семьях детей и учащихся.

Так как в Гагаузии за последние годы пристальное внимание уделяется изучению родного языка, ежегодно в учреждениях общего образования проводятся мероприятия на гагаузском языке с участием детей, учащихся и их родителей. «Благодаря проведению таких мероприятий, повышается уровень осведомленности общественности о важности изучения родного языка», - отметила заместитель начальника Главного управления образования Алена Арнаут. Ею была представлена аналитическая справка о всех проведенных мероприятиях в течение 2022-2023 учебного года в рамках реализации Закона Гагаузии «О расширении сферы применения гагаузского языка».

Отметим, что Координационный совет при Главном управлении образования Гагаузии в области многоязычного образования играет важную роль в содействии и поддержке развития многоязычных образовательных программ и инициатив. Он объединяет представителей из различных образовательных учреждений, властей, экспертов и общественных организаций, чтобы скоординировать усилия в области многоязычного образования. Это способствует эффективному обмену опытом, ресурсами и передаче лучших практик. Его деятельность способствует продвижению и защите многоязычного образования, сохранению языкового разнообразия, культурного наследия и удовлетворения потребностей разноязычных учащихся.

9 апреля в Главном управлении образования Гагаузии состоялось совещание директоров образовательных учреждений, на котором были рассмотрены нормативные документы, принятые Министерством образования.

Речь шла об утверждении рамочного учебного плана на 2024-2025 учебный год и штатного расписания для публичных учреждений начального и среднего образования. Также были рассмотрены вопросы, касающиеся организации и функционирования групп продленного дня.

Менеджеры образовательных учреждений детально обсудили организацию и проведение семестровых зачетов летней сессии 2023-2024 учебного года. Уделили внимание вопросам, связанным с тестированием в начальных классах в текущем учебном году.

1 апреля было объявлено о начале приема документов в 1 классы на 2024-2025 учебный год, немного позже стартует набор в 10 классы. Эти вопросы также были рассмотрены на совещании.

Рейтинг образовательных учреждений играет значительную роль в современном образовательном процессе. Он представляет собой оценку качества работы учебного заведения, профессионализма педагогического коллектива и достижений учащихся. О методах, которые позволяют достичь более высоких показателей, так же было сказано на совещании.

Рассмотрены были и нарушения, выявленные в результате финансового инспектирования в учебных заведениях Гагаузии в 2023-2024 годах.

Так же речь шла о требованиях по санитарно-гигиеническому состоянию и оснащению оборудованием учебных кабинетов.

Переход от детского сада к школе – важный этап в жизни ребёнка. И чтобы адаптация в новой среде проходила легко, а обучение было в радость значимую роль наряду с родителями, играют педагоги дошкольного воспитания. Ведь именно в детском саду будущие школьники осваивают базовые знания. Здесь педагоги развивают их когнитивные и эмоциональные навыки, а также формируют уверенность и самостоятельность.

О процессе подготовки к новому этапу обучения воспитанников детского сада шла речь на очередном заседании Школы молодого воспитателя. Модератором выступила главный специалист Управления образования Гагаузии Светлана Подсухина. Она представила молодым специалистам подробную информацию о том, какими основными умениями должны обладать воспитанники подготовительной группы. Эта информация позволит молодым специалистам более грамотно подготовить малышей к школе, сделать так, чтобы их адаптация в новой среде проходила легче.

«Успешная подготовка к школе - это результат тесного взаимодействия между родителями, педагогами дошкольного учреждения и самим ребенком. Совместные усилия всех сторон способствуют формированию у ребенка необходимых компетенций и готовности к новому этапу обучения», - сказала Светлана Подсухина.

Она подробно рассказала о навыках, которыми должны обладать будущие первоклассники, уделив особое внимание разъяснению методов, которые позволят выработать определенные умения и привычки у детей. Например, настойчивость, трудолюбие, умение доводить дело до конца, наблюдательность, пытливость, интерес к познанию окружающего и т.д. Так же будущие школьники должны быть приучены к порядку и самостоятельности. Их не должна пугать новая среда и возможные трудности в школе.

Одним из важных этапов подготовки к школе является развитие речи. Будущие первоклассники должны уметь:

 • чётко произносить все звуки;
 • интонационно выделять звук в словах;
 • выделять заданный звук в потоке речи;
 • определять место звука в слове (в начале, в середине, в конце);
 • произносить слова по слогам;
 • составлять предложения из 3-5 слов;
 • называть в предложении только 2-е слово, только 3-е слово, только 4-е слово и т. д. ;
 • использовать обобщающие понятия (например: медведь, лиса, волк – это животные).

«К началу обучения в школе у ребёнка должны быть развиты элементы математического представления, навыки в области представления об окружающем мире», - подчеркнула Светлана Подсухина.

Кроме того, ребёнок, поступающий в первый класс, должен знать:

 • в какой стране он живёт, в каком городе, на какой улице, в каком доме;
 • полные имена членов своей семьи, иметь общие понятия о видах их деятельности;
 • знать правила поведения в общественных местах и на улице.

Участницы школы молодого воспитателя поделились своим опытом подготовки детей к школе, рассказали о трудностях, с которыми они сталкивались в профессиональной деятельности, и совместно обсудили возможные питии их решения.

Школа молодого воспитателя при Главном управлении образования существует три года. Молодые педагоги получают здесь всецелую профессиональную поддержку.

Заседания Школы молодого воспитателя включают в себя теоретические знания о психологии развития детей, методах обучения, принципах воспитания, а также практические навыки работы с детьми различных возрастов и с ООП. Данная форма работы является эффективной площадкой для подготовки квалифицированных специалистов, способных качественно и творчески работать с детьми и содействовать их полноценному развитию.

Обеспечение полноценного и качественного питания учащихся в образовательных учреждениях требует внимательного и ответственного подхода на всех этапах. Менеджеры координируют и контролируют весь процесс: от закупки необходимых продуктов питания до приготовления блюд согласно утвержденному меню. Главное управление образования в свою очередь проводит мониторинг качества организации питания и выполнение финансового норматива, и на очередном заседании Административного совета ведомства был заслушан этот вопрос.

Горячее питание в школах автономии получают 15 782 учащихся 1-12 классов.

В 2023 году на организацию питания в школах было выделено 47 175 900 леев:

Целевые трансферты из бюджета страны для организации питания учащихся 1-4 классов составили 17 302 100 леев, а из бюджета автономии на питание учащихся 5-12 классов было направлено - 29 873 800 леев.

Норма на одного учащегося в день в 2023 году составляла - 15,60 леев.

Мониторинг соблюдения финансового норматива показал, что средний показатель по школам Гагаузии в прошлом году составил - 15,49 леев.

В 3 учебных заведениях выявлено отклонение от финансового норматива в сторону увеличения, а в 12 - в сторону уменьшения.

13  учебных заведений на 100% следовали установленной норме - 15,60 леев:

- лицей им. Г.Гайдаржи мун.Комрат;

- лицей им.М.Еминеску мун.Комрат;

- лицей им.Н.Третьякова мун.Комрат;

-  лицей им.Ф.Яниогло с.Чок-Мойдан;

-  гимназия с.Конгазчик;

- лицей им.Д.Челенгир с.Авдарма;

- гимназия с.Казаклия;

- лицей им.С.Барановского с.Копчак;

- гимназия им.Д.Танасогло с.Кириет-Лунга;

- гимназия им.Ф.Ангели с.Гайдары;

- гимназия с.Джолтай;

- лицей «Luceafarul» г.Вулканешты.

Отметим, что в 2024 году финансовая норма в день для питания учащихся была увеличена и теперь составляет 16,50 леев. (в 2022 году – 13,00 леев, в 2023 - 15,60 леев)

С начала текущего учебного года специалисты Главного управления образования с целью проверки качества и организации питания посетили ряд образовательных учреждений автономии:

- лицей им.Б.Янакогло с.Копчак;

- лицей «Лучафэрул» г.Вулканешты;

- гимназия с.Баурчи;

- гимназия им.Н.Танасогло с.Кирсово;

- гимназия Г.Виеру с.Русская Киссселия;

- лицей им.В.Мошкова мун.Чадыр-Лунга;

- гимназия им. Ф. Ангели с.Гайдары;

- гимназия им. М.Танасоглу с.Кириет-Лунга.

Специалисты оценивают не только соблюдение финансовых норм, но и то насколько грамотно составлено меню и качество блюд. Также представители ведомства обращают внимание на условия, созданные в пищевом блоке и столовой, на соблюдение техники безопасности для персонала и учащихся.

 

 

В 2020 году в Молдове стартовала образовательная программа “Tekwill в каждой школе”. Благодаря проекту, более 78 000 учеников по всей стране получили возможность изучать дисциплины “будущего” в рамках своей школьной программы. Это графический дизайн, веб-разработка, программирование, искусственный интеллект и мобильные приложения. Недавно Инновационному центру Tekwill исполнилось 7 лет, и организаторы решили открыть регистрацию для участия в проекте - "Tekwill в каждой школе".

Период регистрации продлится до 26.04.2024 года.

Учебные заведения, присоединившиеся к программе, получают доступ к важным образовательным ресурсам, наставничеству, платформе электронного обучения, цифровым лабораториям и самому современному оборудованию.

Прошедшим отбор учебным заведениям в 2024-2025 учебном году будут доступны следующие курсы:

Гимназический и лицейский циклы:

- Алгоритмы программирования на C/C++

- Веб-дизайн и разработка

- Графический дизайн

- Эмоциональный интеллект в общении

- Сторителлинг

Гимназический цикл:

- Искусственный интеллект

- Проектирование и разработка мобильных приложений

- Предпринимательство

- Эмоциональный интеллект в общении

- Сторителлинг

Критерии отбора учебных заведений:

- учителя имеют средний и продвинутый уровень цифровых навыков;

- учащиеся интересуются сферой технологий и инженерии;

- наличие компьютерного класса и подключения к Интернету.

Чтобы зарегистрировать школу по этой программе, менеджеру необходимо заполнить анкету здесь до 26.04.2024. Заполненные документы необходимо загрузить в форму, в разделе «Приложения».

Сегодня 31 из 45 учреждений образования автономии участвуют в программе  «Tekwill в каждой школе», что стало общим успехом в рамках реализации цифрового образования в Гагаузии. Факультативные курсы преподают 61 педагог. Причем это не только учителя информатики, но и учителя химии, биологии, румынского и гагаузского языков, математики, истории и музыки. Современные технологии под руководством педагогов-наставников осваивают 1120 учащихся.

Они достойно выступают на IT-соревнованиях. Например, в марте текущего года команды из Гагаузии завоевали 7 призовых мест в полуфинале Национального конкурса «Tekwill Junior Ambassadors» среди учащихся образовательных учреждений юга Молдовы.

Проект “Tekwill в каждой школе” запустили в Молдове в 2020 году. Им занимается команда инновационного центра Tekwill при финансовой поддержке Швеции, EU4Moldova, ПРООН и Агентства США по международному развитию.

     7 950 учащихся 3-9 классов из 40 образовательных учреждений Гагаузии приняли участие в масштабном тестировании, цель которого - определить уровень владения учениками информацией об истории гагаузского народа.

     Вопросы теста касались ключевых моментов и событий истории, культуры и традиций этноса. Вопросы были составлены  сотрудниками Научно-исследовательского центра им.М.В.Маруневич с учетом класса и программы  обучения .Тестирование прошло в  интерактивной форме. Достаточно было отсканировать QR-код и начать отвечать на вопросы.

     Полученные ответы будут проанализированы. Исходя из результатов, будут сделаны выводы и подготовлены рекомендации для педагогов. Оценки учащимся за результаты тестирования выставляться не будут.

     Образовательные учреждения и учащиеся, показавшие высокие результаты, будут отмечены специальными дипломами Главного управления образования.

Среда, 03 апреля 2024 08:17

Проведение 1 этапа конкурса

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Главное управление образования Гагаузии информирует о проведении   I этапа конкурса (проверка конкурсных досье) на замещение должности директора в ПУ Гимназия им. Ф.Ангели с.Гайдары. К I-му этапу конкурса приглашаются только члены комиссии.

Место проведения: Главное управление образования Гагаузии, мун. Комрат, ул. Гаврилова, № 48, административное здание (конференц-зал). Тел. для справок 029822607, 067202193.

 

Дата и время проведения конкурса согласно приложенного графика

Образовательное учреждение

Комиссия

Этап конкурса, время проведения

 

 

10.04.2024

 

 

Публичное учреждение Гимназия им. Ф.Ангели с.Гайдары

1. Стоянова Елена Даниловна

2. Топал Людмила Дмитриевна

3. Ботошан Анна Константиновна

4. Ворникова Наталья Ильинична

Председатель - Терзи Иванна Ульяновна

Секретарь – Палачар Максим Васильевич

1 этап / 14:00

1 апреля стартовал набор детей в первый класс. Главное управление образования Гагаузии издало соответствующий приказ и направило его во все подведомственные учебные заведения. В документе указано, что зачисление детей в первый класс на 2024-2025 учебный год будет осуществляться в два этапа.

Первый этап зачисления детей в первый класс продлится с 1 апреля по 24 мая. В этот период родители или законные представители детей смогут заполнять и подавать заявления и необходимые документы в учебные заведения школьного округа. Важно отметить, что допускается отправлять документы на электронный адрес учебного заведения.

Электронные адреса и контактные данные всех учебных заведений Гагаузии можно найти ЗДЕСЬ.

Документы, необходимые при подаче заявления о зачислении детей в 1 класс, следующие:

заявление (образец можно скачать тут Заявление.docx);

удостоверение личности родителя / законного представителя;

свидетельство о рождении ребенка;

Медицинская карта, заполненная на дату зачисления (Направление  - выписка, форма №0,27/е, Приказ Министерства здравоохранения РМ №828 от 31.10.2011) (прим.: для детей, посещающих подготовительную группу, представляется к началу учебного года);

2 фотографии ребенка размером 3*4 см (прим.: для детей, посещающих подготовительную группу, представляется к началу учебного года);

Отчёт о физическом, социально-эмоциональном, познавательном развитии, а также о развитии языка и общения ребенка, развития его познавательных  способностей в конце подготовительной группы (для детей, посещавших детский сад), или положительное решение районной/муниципальной приемной комиссии (прим.: для детей, посещающих подготовительную группу, представляется к началу учебного года).

30 мая на официальных сайтах учебных заведений будут размещены списки детей, зачисленных в 1 класс. Здесь же будет размещена информация о количестве оставшихся свободных мест.

II этап зачисления детей в 1 класс пройдет в период с 3 июня по 17 июня. В этот период в первый класс будут записаны дети, которых не успели зачислить на первом этапе, а также дети из других округов, в зависимости от наличия свободных мест в выбранных гимназиях и лицеях. Итоги зачисления станут известны 20 июня.

Окончательные результаты набора детей в первый класс на 2024-2025 учебный год будут опубликованы 30 августа.

 

План набора детей в 1класс на 2024-2025 учебный год 

п\п

Образовательное

учреждение

Количество

Ф.И.О. учителя

классов

детей

1.

ПУ ТЛ им. Г.Гайдаржи мун.Комрат

2

52

Митиогло Т.Г.

Карабаджак Е.Д.

2.

ПУ ТЛ им Д.Карачобана мун.Комрат

2

54

Кара С.Н.

Кирякова Т.С.

3.

ПУ ТЛ им.М.Еминеску мун.Комрат

2

50

Войкова Ан.И.

Бордан М.И.

4.

ПУ ТЛ Н.Третьякова мун.Комрат

3

90

Иринец И.И.

Кысса А.Г.,Вакант

5.

ПУ ТЛ им.Д.Мавроди мун.Комрат

2

51

Добриогло Н.И.

Башчаванжи И.Г.

6.

ПУ ТЛ им.  М.Тузлова с.Кирсово

2

45

Сиркели Г.С.

Ковалова А.К.

7.

ПУ ТЛ им. Т.Занет с.Конгаз

2

38

Узун И.И.

Чебанова М.А.

8.

ПУ ТЛ Г.Виеру с. Р.Киселия

1

15

Терзи Е.И.

9.

ПУ Гимн.с.Светлый

1

22

Куркина Мария Дм.

10.

ПУТЛ им.Ф.Яниогло с.Чок-Майдан

1

15

Чебан Ант. Георг.

11.

ПУТЛ им. Д.Челенгира с.Авдарма

1

29

Танасогло Лилия Г

12.

ПУ Гимн.с.Дезгинжа

2

40

Нягу Ел.Фед.

Котробай Ал.Аф.

13.

ПУ Гимн.им. М.Кеся с.Бешалма

1

22

Гайдаржи Ив. Петр

14.

ПУ Гимн.им.С.Курогло мун.Комрат

2

52

Тумба В.М.

Мавроди О.Д.

15.

ПУ Гим.\д\с им.С.Демиреля мун.Комрат

1

27

Гайдаржи Мар. Ив.

16.

ПУ Гимн.с.Верхний Конгазчик

1

22

Жежу Ек.Мих.

17.

ПУ Гимн. с.Буджак

1

9

Молодой спец.

18.

ПУ Гимн. им.В.Топал с.Конгаз

1

26

Есир Н.Р.

19.

ПУ Гимн.им.Н.Чебанова с.Конгаз

1

28

Тулба Ф.К.

20.

ПУ Гимн. им.И.Сынку с.Котовское

1

8

Тельпиз М.В.

21.

ПУ Г.им.М.Танасогло с.Кирсово

1

27

Губчак Н.Ив.

22.

ПУГим.М.Вовчок с.Ферапонтьевка

-

-

-

  1.

ПУТЛ им М. Губогло Чадыр-Лунга

2

50

Метлицкая В.Г

Константинова А.В.

  2.

ПУТЛ им.В.Мошкова Чадыр-Лунга

2

50

Гаргалык В.Г.

Караджова Е.И.

3.

ПУТЛ  М.Чакира мун.Чадыр-Лунга

       1/1

30/15рум.

Терзи А.Н.

Обрежа А.С.(рум. кл)

4.

ПУ Г. им.П.Казмалы

Чадыр-Лунга

2

50

Касьяненко И.Н.

Минчева А.Д.

5.

ПУ Г\д\с Г.Сыртмача

Чадыр-Лунга

1

12

Чумертова Люд. Вит.

6.

ПУТЛ .С. Барановского с.Копчак

3

69

Чавдарь В.Д

Трандафил И.В.

Чолак Ал.К.

7.

ПУТЛ им. Б. Янакогло с.Копчак

1

30

Колева Св.Сем.

8.

ПУТЛ с.Казаклия

1

26

Гайдаржи Елена Ник.

9.

ПУ Гимн. с Томай

1

32

Чимпоеш Алёна Пав.

10.

ПУ Гимн. с.Бешгиоз

2

38

Ильева В.М.

Корецкая И.А.

11.

ПУ Гимн. им.Д.Танасогло

с. Кириет-Лунга

1

15

Брусник Любовь Бор.

12.

ПУ Гимн. им.Ф.Ангели с.Гайдары

1

32

Калак Анна Алекс.

13.

ПУ Гимн.с.Джолтай

1

17

Сарова Ек. Петр.

14.

ПУ Гимн.с.Казаклия

1

30

Чолак З.З.

15.

ПУГимн. с.Баурчи

2

45

Кёся В. Н.

Карапунарлы М. П.

16.

ПУТЛ «Оризонт» м.Чадыр-Лунга

1

20

Гюмюшлю А.С.

1.

ПУ ТЛ А.Должненко

г. Вулканешты

3

95

Молявина Е.М.

Конышева В.В.

Трандафир В.П.

2.

ПУ ТЛ „Luceafărul”

 г. Вулканешты        

4

80

Chirciu Ana

Ghermec Angela

Galagan Alina

Momcea Veronica

3.

ПУ ТЛ с.Чишмикиой

2

40

Бозбей Ольга Вас

Топал Св.Фед

4.

ПУ ТЛ им.С.Экономова с.Етулия

1

20

Каранфил Вас. Вас.

5.

ПУ Гим.С.Руденко

 г. Вулканешты

1

25

Баурчулу Вал. Георг.

   

66

1543

 

 

                                                                                                                                                                                                                                         

Please publish modules in offcanvas position.